Informatie - Recreanten Vereniging Manege Soethout

Ga naar de inhoud

Informatie

Informatie

Jaarcontributie jeugd 12 t/m 17 jaar,  € 12,50 p.p.

Jaarcontributie 18 jaar en ouder,        € 18,=  p.p.Om overlast te voorkomen staat er in de Algemene Plaatselijke Verordening Oirschot het volgende:


Artikel 2:58a Verontreiniging door paarden
Degene die zich met een aangespannen- of bereden paard op een openbare plaats in de bebouwde kom begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van het paard zo spoedig mogelijk worden verwijderd.
Privacyverklaring

Recreanten Vereniging Manege Soethout, hierna te noemen: “RVMS”, gevestigd te 5091 JS Oost-, West- en Middelbeers, Steenovenweg 2A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.rvms.nl
Steenovenweg 2a, 5091 JS Oost-, West- en Middelbeers
Judith van Kemenade is de functionaris gegevensbescherming van de RVMS, bereikbaar via rvms.info@gmail.com.

Gegevens die wij verwerken:
RVMS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Geboorteplaats
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 Locatiegegevens
 Gegevens over uw activiteiten op onze website
 Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 Internetbrowser en apparaat type
 Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rvms.info@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
RVMS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van uw betaling
 Verzenden van aankondigingen van activiteiten
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming:
RVMS neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
RVMS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
RVMS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RVMS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
RVMS kan functionele, analytische en tracking cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RVMS kan cookies met een puur technische functionaliteit gebruiken. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RVMS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rvms.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RVMS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
RVMS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rvms.info@gmail.com

Portretrecht:
 
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de RVMS voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop een deelnemer zichtbaar is. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het openbaar maken van dit materiaal waarna de RVMS dit materiaal zal verwijderen.

 
Persoonsgegevens:
 
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de RVMS opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent, door het deelnemen aan een activiteit, toestemming aan de RVMS tot gebruik van deze persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de RVMS of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de RVMS dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

Bestuur RVMS, mei 2018.
Terug naar de inhoud